NOBL-bericht: Februari 2018

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Ik wens jullie veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Samen werken aan optimalisering van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw

Een goede bodemkwaliteit en een gezonde gewasontwikkeling zijn van groot belang in de biologische landbouw. Koolstofopbouw speelt hierin een belangrijke rol. Wie op een organische manier bemest voert niet alleen koolstof aan maar ook een heel gamma aan plantenvoedingsstoffen. De dosering van de bemesting wordt doorgaans afgestemd op de stikstofbehoefte van het gewas. Door de verstrengde fosforbemestingsnormen van MAP5, beperkt de fosfaatnorm (P-norm) de dosis vaak meer dan de stikstofnorm (N-norm). Door de verstrenging van de P-bemestingsnormen worden voornamelijk de biologische groente- en fruittelers beperkt om via bemesting te werken aan de bodemkwaliteit en om hun gewassen van stikstof te voorzien. Bij de veehouders leiden de verstrengde P-normen dan weer tot een overschot aan dierlijke mest.

Het project “Samen werken aan optimalisering van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw” geeft de sector de kans om deze problematiek wetenschappelijk te onderbouwen en samen te brainstormen en te onderzoeken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn binnen het Europese en Vlaamse kader van het Mestactieplan.

Meer…

Vlaamse agroforestry kennis verknoopt met Europees netwerk ‘AFINET’

ILVO en Inagro nemen deel aan het ‘Europees thematisch netwerk’ AFINET en brengen zo hun expertise inzake boslandbouw (of agroforestry) binnen in een kenniscluster met 13 partners uit 9 landen of regio’s (Spanje, het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland). AFINET is gefinancierd via het H2020-programma van de Europese Commissie, met in totaal €2.000.000. Elk deelnemend land kiest een regionaal belangrijke onderzoeksfocus. In Vlaanderen is gekozen om verder te werken op diverse types agroforestry met fruit- en notenteelt. ILVO en Inagro coördineren de Vlaamse RAIN en verzorgen de relaties binnen het regionale netwerk en de uitwisseling van kennis met de andere partnerlanden binnen het project.

Meer …

Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie

Grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in open lucht- en beschutte teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzochten de voorbije jaren het effect van maaimeststoffen op de gewasopbrengst en bekeken daarbij of de diepte waarop de maaimeststof met de bodembewerking wordt ingebracht in de bouwvoor een invloed heeft op de afbraaksnelheid van de meststof in de bouwvoor, en daarmee op zijn stikstofwerking.

Meer…

Welke ziekten zorgen er vooral voor dat bio veehouders grijpen naar chemische geneesmiddelen en wat kunnen we er preventief aan doen?

Eind 2017 liep het project ‘Alternatieve methoden voor de preventie of behandeling van een knelpuntziekte in de biologische geiten- en rundveehouderij in Vlaanderen’ ten einde. Het project bestond uit 2 luiken. Het 1ste luik focuste op de maagdarmworm (MD) problematiek bij runderen. Het 2de luik ging in op de longproblematiek bij de geitenlammeren. Voor beide ziekten hadden de veehouders zelf aangegeven dat deze problematieken op regelmatige basis leiden tot het gebruik van chemische geneesmiddelen.

Meer...

 

Kansen voor onderzoek

Interreg Vlaanderen - Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei

Op 14/12 werd een nieuwe oproep binnen Interreg VL-NL gelanceerd. Er zijn 4 assen: innovatie, duurzame energie, milieu en arbeidsmarkt. Alle informatie over de oproep: http://www.grensregio.eu/nieuws/2017/gezocht-nieuwe-kanshebbers-voor-vlaams-nederlandse-samenwerking

De projectoproep wordt afgesloten op 18 mei 2018.

 

Oproep projecten 'Citizen Science'

Minister Muyters lanceert een oproep voor Citizen Science projecten en trekt hiervoor 1 miljoen euro uit.

Citizen Science, of ‘burgerwetenschap’ in het Nederlands, is een belangrijke ontwikkeling in wetenschapsland. Hierbij kunnen burgers ongeacht hun achtergrond meewerken aan wetenschappelijke projecten. In Citizen Science zijn ze niet langer het publiek voor wetenschapscommunicatie, maar ook de betrokkenen – liefst zelfs actieve betrokkenen – in het wetenschappelijk onderzoek. 

Projecten worden ingediend door onderzoekers aan universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en bij voorkeur in samenwerking met actoren actief in het domein van het STEM-beleid en van het Wetenschapscommunicatiebeleid.

De projectsteun bedraagt maximaal 150.000 euro voor de volledige looptijd. Uiterste indiendatum is 15 maart 2018.

Meer informatie over deze oproep vind je via deze link

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert onderzoeksoproep 2019

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid.

Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische en vrije onderzoeksprojecten voor het jaar 2019 zijn nu beschikbaar op www.health.belgium.be/contractueelonderzoek.

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RF-intentieverklaringen is dinsdag 24 april 2018 om 12u 's middags stipt. 

Fase 2: de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RF-projectvoorstellen voor de geselecteerde projecten is woensdag 23 mei 2018om 12 u 's middags stipt.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Meer…

 

Bio-onderzoek wereldwijd

  • Crop yield gap and stability in organic and conventional farming systems. M. Schrama,  J.J. de Haan, M. Kroonen, H. Verstegen, W.H. Van der Putten. Agriculture, Ecosystems & Environment Volume 256 (2018), 123-130. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.12.023
  • Relationships between greenhouse gas emissions and cultivable bacterial populations in conventional, organic and long-term grass plots as affected by environmental variables and disturbances. A. H. C.van Bruggen, M. He, V. V. Zelenev, V. M. Semenov, A. M. Semenov, E. V. Semenova, T. V. Kuznetsova, A. K. Khodzaeva, A. M. Kuznetsov, M. V. Semenov  Soil Biology and Biochemistry (2017) 114: 145-149. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.07.014
  • Short-term dynamics of greenhouse gas emissions and cultivable bacterial populations in response to induced and natural disturbances in organically and conventionally managed soils. M. He,  W. Ma, V. V. Zelenev, A. K.Khodzaeva, A. M.Kuznetsov, A. M.Semenov, V. M. Semenov, W. Blok, A. H.C.van Bruggen. Applied Soil Ecology (2017) 119: 294-306 .https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2017.07.011
  • Organic food consumption during pregnancy is associated with different consumer profiles, food patterns and intake: the KOALA Birth Cohort Study. A. P. Simões-Wüst, C. Moltó-Puigmartí, E. H. J. M. Jansen, M. C. J. M. van Dongen, P. C Dagnelie, C. Thijs; Public Health Nutrition (2017) 20: 2134-2144. https://doi.org/10.1017/S1368980017000842
  • Revisiting consumers’ valuation for local versus organic food using a non-hypothetical choice experiment: Does personality matter? C. Bazzani, V. Caputo, R. M. Nayga Jr., M. Canavar. Food Quality and Preference (2017) 62: 144-154. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.06.019

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda