laatste nieuws

Een 70 tal aanwezigen uit een scala van onderzoeksdomeinen namen op 4 december 2014 deel aan de studienamiddag ‘Biolandbouw en –voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!. De organiserende netwerken NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken slaagden in hun doelstelling: Onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines, zowel uit het gangbare als biologische landbouw- en voedingsonderzoek, wisselden kennis uit met actoren uit de biologische sector en kregen inzicht in de onderzoeksnoden en onderzoekmethodieken binnen de biologische sector.

NOBL geeft in de publicatie “De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2013-2014” voor een derde maal een overzicht van onderzoek voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen. Het overzicht werd samengesteld ter gelegenheid van de studienamiddag ‘Biolandbouw en voeding: een uitdaging voor elke onderzoeker!’. NOBL organiseerde deze studienamiddag samen met zijn partners in het Vlaamse onderzoeks- en kennisnetwerk voor biologische landbouw & voeding, CCBT en Biobedrijfsnetwerken.

Het Europese innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP-Agri) is een nieuw beleidsinstrument voor het stimuleren van vraaggestuurd onderzoek en meer betrokkenheid van stakeholders bij onderzoek en innovatie. Het bevat verschillende elementen die ondersteunend zijn voor biologische landbouw en agro-ecologische innovaties.

LowInputBreeds, een 5 jarig Europees project (2009-2014), gefinancierd binnen het Europese 7e kaderprogramma, publiceerde zijn laatste nieuwsbrief. Het project had als doel de ontwikkeling van geintegreerde fokkerij en managementstrategieën ter verbetering van diergezondheid, productkwaliteit en productie in de Europese biologische en 'low input' melkvee-, vleesvee- en legkippenhouderij.

COBRA, Coordinating Organic plant Breeding Activities for diversity, lanceerde recent zijn eerste nieuwsbrief. Het COBRA–project heeft de intentie om de lopende onderzoeksactiviteiten rond biologische veredeling in granen en peulvruchten over heel Europa samen te brengen en te versterken door meer gecoördineerde acties. Het project wordt uitgevoerd door 41 partners uit 18 Europese landen. Vanuit Vlaanderen participeren Inagro en Hogeschool Gent in het project.

Het FP7-Core Organic Plus ERA-netwerk, 22 onderzoekfinanciers uit 21 Europese landen, selecteerden recent 11 projecten voor financiering van onderzoek voor de biologische landbouw.  Deze projecten beschikken in het totaal over 11,3 mio euro, dit bedrag bevat ook deels een co-financiering vanuit de Europese Commissie. De projecten passen binnen 4 grote thema’s: plant/bodem interacties, functionele biodiversiteit, dierenwelzijn en –gezondheid, en productveiligheid en –kwaliteit in verwerking.

Een  kleine Vlaamse delegatie bezocht van 11 tot 15 oktober 2014 het 18de wereldcongres voor biologische landbouw in Istanbul, een initiatief van IFOAM, de internationale sectororganisatie voor biolandbouw. Thema van het congres was ‘het bouwen van bruggen’, bruggen tussen landen, tussen onderzoekers, tussen boeren en onderzoekers, tussen biolandbouw en beleid, enz…

Op 1 oktober 2014 ging in Stockholm (Zweden) het CORE Organic 2 Research Seminar door met als doel het voorstellen van de projecten en hun resultaten gefinancierd binnen het COREOrganic 2 consortium. 14 Projecten werden voorgesteld:

• AuthenticFood

BICOPOLL

• BIO-INCROP

• COBRA

HealthyGrowth

TPOrganics ontwikkelde samen met IFOAM EU en ARC 2020 een Action Plan for Innovation and Learning. Het geeft een blauwdruk voor leren en innovatie in de agro ecologische en biologische voedings- en landbouwsectoren.

Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems – TILMAN-ORG is een transnationaal onderzoeksproject met als doel het ontwikkelen van teeltsystemen die de productiviteit en de nutriëntenbenutting doen toenemen en gekenmerkt worden door een efficiënte onkruidbeheersing en een verhoogde biodiversiteit, en lagere koolstofvoetafdruk.

Pages

Subscribe to laatste nieuws