laatste nieuws

Op 1 oktober 2014 ging in Stockholm (Zweden) het CORE Organic 2 Research Seminar door met als doel het voorstellen van de projecten en hun resultaten gefinancierd binnen het COREOrganic 2 consortium. 14 Projecten werden voorgesteld:

• AuthenticFood

BICOPOLL

• BIO-INCROP

• COBRA

HealthyGrowth

TPOrganics ontwikkelde samen met IFOAM EU en ARC 2020 een Action Plan for Innovation and Learning. Het geeft een blauwdruk voor leren en innovatie in de agro ecologische en biologische voedings- en landbouwsectoren.

Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems – TILMAN-ORG is een transnationaal onderzoeksproject met als doel het ontwikkelen van teeltsystemen die de productiviteit en de nutriëntenbenutting doen toenemen en gekenmerkt worden door een efficiënte onkruidbeheersing en een verhoogde biodiversiteit, en lagere koolstofvoetafdruk.

Een van de acties bij de implementatie van de EIP-Agri strategie is de oprichting van thematische focusgroepen. EIP-AGRI focusgroepen zijn tijdelijke groepen van ongeveer 20 geselecteerde experten die focussen op specifieke onderwerpen waarbinnen kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Iedere groep exploreert praktische innovatieve oplossingen voor problemen of opportuniteiten binnen het thema. Ze bediscussiëren en documenteren onderzoeksresultaten, best practices en identificeren mogelijkheden voor verder onderzoek dat een oplossing kan bieden voor praktische problemen in de sector. De thema’s kunnen gerelateerd zijn aan productie, verwerking, consumptie, transport of andere.

De eerste reeks van focusgroepen (Organic farming, Protein crops, Animal husbandry, Genetic resources, Soil organic matter en IPM in Brassica), publiceren momenteel hun eindrapporten. In 2014 werd een tweede reeks van focusgroepen gelanceerd

In 2013 stelde de Europese Commissie een focusgroep samen om adviezen en aanbevelingen te verzamelen over de biologische akkerbouwproductie. De commissie vroeg zich af ‘op welke manier het optimale productieniveau in de biologische akkerbouw kan bereikt worden en hoe de opbrengstverschillen tussen bio en gangbare bedrijven en tussen bio bedrijven onderling verminderd kunnen worden’.

NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken publiceren voor het eerst samen een strategie voor onderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

De biosector definieerde eerst haar visie: een duurzame voedselproductie en –consumptie,  systemen die op eigen kracht en met een minimum aan input produceren in evenwicht met de ecologische en sociale draagkracht van hun natuurlijke omgeving. Een klemtoon ligt op een geïntegreerde aanpak, omdat de landbouw- en voedingssector een complex systeem is waar verschillende elementen en actoren sterk in relatie staan met elkaar.

Zo pas verscheen het rapport ‘Bio als leraar voor en leerling van gagbare landbouw: (h)ordes in leren bij landbouwers en onderzoekers’ het resultaat van een studie uitgevoerd door de Afdeling Monitoring en Studie (AMS) van het Departement Landbouw en Visserij.

TPOrganics stelde een dossier samen om de biologische sector en de agro-ecologische gemeenschap wegwijs te maken in de implementatie van ‘European Innovation Partnership for Agricultural Productivity and Sustainability’ of EIP-AGri. EIP-Agri is een nieuw Europees beleidsinstrument dat er moet voor zorgen dat meer actoren betrokken worden bij onderzoek en vraaggedreven onderzoek en innovatie in de landbouw kan plaatsvinden.

Op basis van een zelf-evaluatie voor criteria opgenomen in “Strategy for European Technology Platforms: ETP 2020” gepubliceerd door de European Commission in juli 2013, gaf TPOrganics NOBL de erkenning als National Technology Platforms (NTP) voor Vlaanderen. Hierdoor mag NOBL zich vanaf nu officieel voorstellen als Member of the European Technology Platform “TPOrganics".

Vlaamse en Nederlandse kennis voor biologische landbouw wordt voortaan gebundeld op een website. De bestaande website biokennis.nl is veranderd in www.bioKennis.org. Nieuws en de resultaten van zowel Nederlands biologisch onderzoek, als het Vlaamse onderzoek is nu te vinden op bioKennis.

Pages

Subscribe to laatste nieuws