laatste nieuws

Maaimeststof en compost, toegediend vóór ploegen bij ILVO.

Proeven de voorbije jaren hebben aangetoond dat grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in verschillende teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzoeken samen de werking van maaimeststoffen en gaan na of de wijze van toepassing invloed heeft op de afbraaksnelheid van de meststof in de bouwvoor, en daarmee op zijn stikstofwerking.

Het Europese SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying) project zocht naar aanknopingspunten die biologische en lage-input melkveehouders moeten toelaten om economisch competitief te blijven ten opzichte van gangbare, intensieve productiesystemen, welke sterk inzetten op het gebruik van externe inputs. De rol van ILVO lag in de bedrijfsgerichte evaluatie van economische prestaties en het ondersteunen van participatieve leerprocessen. Voor dit laatste was er tevens de medewerking van het bedrijvennetwerk van Wim Govaerts. 

Eind 2015 liep het 3-jarig ADLO project ‘Bio in Beeld’ ten einde, gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen onderzoek (ILVO, Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij), adviseurs (Wim Govaerts en Co) en Bioforum als organisator van de biobedrijfsnetwerken.

In 2014-2015 werden opnieuw zes CCBT-projecten uitgevoerd door de bio-praktijkcentra, op vraag van de biologische telers. Zowel meer onderzoeksgerichte projecten als echte praktijkprojecten kwamen aan bod. Intussen zijn de rapporten en de samenvattende artikels beschikbaar (klik op de titels voor meer ):info

Begin 2016 liep het Europese project ‘COBRA’ ten einde, waarin gewerkt werd rond biologische veredeling en zaadproductie van granen en eiwitgewassen. In totaal namen hierin 41 partners deel uit 18 landen. Vanuit Vlaanderen participeerden Inagro en Universiteit en Hogeschool Gent in het project.

De partners van het C-IPM ERANET lanceerden op 1 april 2016 hun tweede gezamelijke oproep voor transnationale onderzoeksprojecten. Alle informatie rond deze call is beschikbaar via www.c-ipm.org/calls/.

Of te downloaden:

Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) is een instrument met een uitgebreide reeks aan maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. Eén van deze maatregelen is innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) met als doel het stimuleren van de interactie tussen onderzoek en praktijk.

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep om projectvoorstellen voor onderzoek biologische landbouw in te dienen rond één of meer van de volgende thema’s:

Het CCBT-project ‘Zachtfruit telen in de aanwezigheid van Drosophila suzukii’ ging van start op 1 april 2015. Dit project wordt uitgevoerd door pcfruit vzw met Proefcentrum Pamel als partner en het wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van het CCBT en de Vlaamse Overheid. 

Als gevolg van de verstrengde P normen in MAP5 wordt de dosis organische bemesting sterk beperkt voor percelen in klasse 3 en klasse 4. Hierdoor zijn er minder mogelijkheden om het organische stofgehalte op deze percelen te onderhouden, wat voor de biologische landbouw net van primordiaal belang is. Een beredeneerde teeltrotatie en een optimale benutting van het bedrijfseigen organisch materiaal zijn meer dan ooit belangrijke instrumenten om de kringloop te sluiten en voor het behoud van een gezonde bodem.

Pages

Subscribe to laatste nieuws