laatste nieuws

Door Karen Malrait (HoGent)

Worminfecties kunnen de gezondheid en het welzijn van herkauwers bedreigen. Dit leidt zowel tot directe als indirecte verliezen: diarree, zwakte, verminderde groei en bloedarmoede kunnen mogelijke gevolgen zijn. Ook de melkproductie van de dieren kan sterk dalen. Bij erge besmettingen kan zelfs sterfte optreden. De dieren besmetten zich op de weide door opname van infectieuze larven. 

Tijdens zijn doctoraatsstudie (2009-2015) onderzocht Koen Willekens vanuit verschillende hoeken welke invloed bodemverbeterende maatregelen en bodemkwaliteit kunnen hebben op de stikstofbeschikbaarheid in de bodem en de stikstofbenutting door het gewas. De studie werd uitgevoerd op basis van een driejarige opvolging van gangbare groentepercelen en via meerjarige veldproeven bodembeheer in zowel een gangbaar als een biologisch groenteteeltsysteem.

Het onderzoek leidde tot volgende algemene conclusies:

De 6de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2016-2017 is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is donderdag 24 november 2016 om 12 uur.

De Europese Commissie heeft een herwerkte versie van het Horizon 2020 Work Programme for 2017 gepubliceerd.

Terwijl biologische landbouw reeds de juiste omstandigheden creëert om klimaatverandering tegen te gaan, gaan twaalf bedrijven in Zweden, Duitsland en Italië op zoek naar mogelijkheden om verder klimaatvriendelijke praktijken toe te passen en uit te testen als deel van het SOLMACC project (Strategies for Organic and Low input farming to Mitigate and Adapt to Climate Change).

De Europese Commissie publiceert in een rapport het resultaat van een jarenlang proces om een strategische benadering te ontwikkelen voor het Europese landbouwonderzoek en innovatie. De strategie richt zich op de primaire productie van land- en bosbouw en strekt zich uit tot de voedings- en niet-voedingsketens en de plattelandseconomie. Het document zal als leidraad dienen voor de programmering van Horizon 2020 voor 2018-2020 en een bijdrage bieden aan de discussie met betrekking tot onderzoek en innovatie in de EU op de lange termijn.

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Contractueel Onderzoek.

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

  • Alternatieve verdienmodellen
  • Smart Farming
  • Klimaatmitigatie

Deze oproep richt zich uitsluitend naar organisaties en instellingen zonder commerciële doeleinden. Om demonstratieprojecten uit te voeren moet een vereniging erkend zijn als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw.

Met de subsidieoproep ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ wil viceminister-president Homans organisaties aanzetten om mvo op een structurele manier in de organisatie op te nemen. Dit is voor individuele organisaties vaak een hele uitdaging. Daarom is deze oproep gericht naar samenwerkingsverbanden of intermediaren. De nadruk ligt op projecten die een brede impact (kunnen) hebben.

Op 20 januari 2016 ging in Pacific Grove (California) het 2016 Organic Agriculture Research Symposium (OARS) door. Het programma bestond uit 9 workshops en 29 sprekers en een postersessie. De meeste van de workshops en de keynote presentaties werden gelive-streamed en zijn online beschikbaar op eOrganic YouTube channel.

Thema’s die aan bod kwamen: 

Pages

Subscribe to laatste nieuws