laatste nieuws

Coordinated Integrated Pest Management (C-IPM) publiceerde recent een strategische onderzoeksagenda voor geïntegreerd pest management in Europa. C-IPM is een Europees netwerk van nationale financiers van onderzoek (ERA-Net) dat als doel heeft nationale onderzoeksprogramma’s rond IPM in Europa op elkaar af te stemmen. C-IPM bestaat uit 34 partners uit 21 landen (www.c-ipm.org).

Eind 2015 liep het Europese project HealthyHens ten einde. In het project onderzochten onderzoekers in België, Denemarken, Duitsland, Engeland, Italië, Nederland, Oostenrijk, en Zweden gedurende 3 jaar hoe het met de gezondheid en het welzijn van biologische leghennen was gesteld. De speerpunten omtrent het welzijn waren parasitaire besmettingen, uitloopgebruik, schadelijk pikgedrag, en borstbeen- en voetzoolletsels. Op de onderzochte bedrijven werden ook sterfte en productieresultaten ook getoetst. Totaal werden 114 biologische legbedrijven in 8 Europese landen op bezocht. In Vlaanderen, stelden 8 pluimveehouders op twee tijdstippen (30/40 weken en 60/70 weken) hun bedrijf open voor de onderzoekers. Bij deze bezoeken kon een grote variatie in huisvestingsystemen en inrichting van de vrije uitloop vastgesteld worden. Zo was de kleinste stal een oude varkensstal die omgebouwd was om ongeveer 940 leghennen te kunnen huisvesten en was de grootste stal een nieuwe moderne volièrestal met plek voor 15.000 leghennen.

Regelmatig komen er nieuwe oproepen voor indienen van projecten binnen INTERREG. Hieronder vindt je een overzicht van de komende oproepen in de verschillende programma’s, en het aangewezen contactpunt voor elk programma.  Meer informatie over de verschillende programma’s, oproepen en contactgegevens van de contactpunten vind je hier.

Maaimeststof en compost, toegediend vóór ploegen bij ILVO.

Proeven de voorbije jaren hebben aangetoond dat grasklaver (vers of ingekuild) kan toegepast worden als maaimeststof in verschillende teelten. ILVO, Inagro, PCG en UGent onderzoeken samen de werking van maaimeststoffen en gaan na of de wijze van toepassing invloed heeft op de afbraaksnelheid van de meststof in de bouwvoor, en daarmee op zijn stikstofwerking.

Het Europese SOLID (Sustainable Organic and Low Input Dairying) project zocht naar aanknopingspunten die biologische en lage-input melkveehouders moeten toelaten om economisch competitief te blijven ten opzichte van gangbare, intensieve productiesystemen, welke sterk inzetten op het gebruik van externe inputs. De rol van ILVO lag in de bedrijfsgerichte evaluatie van economische prestaties en het ondersteunen van participatieve leerprocessen. Voor dit laatste was er tevens de medewerking van het bedrijvennetwerk van Wim Govaerts. 

Eind 2015 liep het 3-jarig ADLO project ‘Bio in Beeld’ ten einde, gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen onderzoek (ILVO, Inagro, Proefbedrijf Pluimveehouderij), adviseurs (Wim Govaerts en Co) en Bioforum als organisator van de biobedrijfsnetwerken.

In 2014-2015 werden opnieuw zes CCBT-projecten uitgevoerd door de bio-praktijkcentra, op vraag van de biologische telers. Zowel meer onderzoeksgerichte projecten als echte praktijkprojecten kwamen aan bod. Intussen zijn de rapporten en de samenvattende artikels beschikbaar (klik op de titels voor meer ):info

Begin 2016 liep het Europese project ‘COBRA’ ten einde, waarin gewerkt werd rond biologische veredeling en zaadproductie van granen en eiwitgewassen. In totaal namen hierin 41 partners deel uit 18 landen. Vanuit Vlaanderen participeerden Inagro en Universiteit en Hogeschool Gent in het project.

De partners van het C-IPM ERANET lanceerden op 1 april 2016 hun tweede gezamelijke oproep voor transnationale onderzoeksprojecten. Alle informatie rond deze call is beschikbaar via www.c-ipm.org/calls/.

Of te downloaden:

Het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) is een instrument met een uitgebreide reeks aan maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. Eén van deze maatregelen is innovatie stimuleren door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) met als doel het stimuleren van de interactie tussen onderzoek en praktijk.

Pages

Subscribe to laatste nieuws