Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2013-2017

NOBL stelde samen met zijn partners binnen het Vlaams onderzoeks- en kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding, CCBT en BBN, de ‘Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2013-2017’ op. Vanuit een visie op duurzame en biologische voedselproductie en -consumptie beschrijft de onderzoeksstrategie thema’s waar onderzoeksinspanningen kunnen bijdragen tot een verdere ontwikkeling van de biologische landbouw als agro-ecologisch landbouwmodel en tot een verduurzaming van landbouw en maatschappij.

De onderzoeksnoden voor de biologische landbouw zijn ondergebracht binnen drie thema’s, die onderling samenhangen:

 1. robuuste biologische productiesystemen,
  1. primaire productie: een systeemaanpak
  2. innovatieve strategieën en technologieën
  3. biologische landbouw, natuur, landschap en omgeving
 2. flexibele biologische ketensystemen,
  1. marktontwikkeling en consumptie
  2. socio-economie en maatschappij
 3. kwaliteitsvolle voeding.

Voor het volledige document klik hier.

Bij het verwezenlijken van deze onderzoeksstrategie voor de biologische landbouw kiezen we voor het stimuleren van vraaggestuurd onderzoek, uitgevoerd via een co-creatief proces. Hierin is ruimte voor samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en expertises. Landbouwers en andere actoren uit de keten worden actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van het onderzoek. We sluiten ons hiermee aan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen het regionale en Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. Een bottom-up aanpak en het betrekken van marktdeelnemers in het onderzoek worden cruciaal geacht om innovaties te creëren.

 • Meer weten over het organiseren van co-creatief onderzoek klik hier.
 • Meer weten over hoe werken met lerende netwerken klik hier.